Jockey Silk
12. King Hermes
J: Ryusei SakaiT: Y Yahagi
Newmarket - Jul 9th 15:25