Jockey Silk
25. Fresh
J: D TudhopeT: J R Fanshawe
Royal Ascot - Jun 18th 16:00